Aktualności

Ukazał się jedenasty tom "Prawa i Polityki"

Niniejszym oddajemy Czytelnikom jedenasty numer Czasopisma, zawierający artykuły poświęcone aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem instytucji publicznych oraz przestrzegania konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce.

Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie (UMCS, UR, UWr), a także praktykę stosowania prawa w ramach organów jednostek samorządu terytorialnego oraz Sił Zbrojnych RP.

 

 

"Prawo i Polityka" w nowym wykazie tzw. czasopism punktowanych

Miło jest nam poinformować, że - zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - "Prawo i Polityka" znalazło się w grupie tzw. czasopism punktowanych, którym przypisano 20 punktów. Unikalny identyfikator czasopisma to 20165.

Link do komunikatu https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Gorąco zachęcamy do publikacji w naszym czasopiśmie!

 

 

dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS - In Memoriam

W dniu 10 czerwca 2023 r. odszedł do nas dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS, wieloletni Członek Rady Naukowej "Prawa i Polityki". Przez czas współpracy z naszym czasopismem dał się poznać jako osoba zaangażowana w swoją naukową misję, kompetentna, wymagająca ale jednocześnie o serdecznym usposobieniu. Jako dobry kolega wspierający nasz Zespół był pełny pomysłów, konsekwentny w ich realizacji, wpisujący się swoim działaniem w maksymę "Prawa i Polityki": Per aspera ad Astra.

Profesor urodził się 14 grudnia 1978 r. w Świdniku. Był związany ze środowiskiem naukowym Lubelszczyzny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2005 r., a stopień doktora habilitowanego w 2016 r. Związany zawodowo z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS od 2008 r. Był także Dziekanem kierunku Administracja w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a także jej wykładowcą akademickim.

Specjalizował się w prawie gospodarczym i handlowym, prawie cywilnym, ochronie własności intelektualnej, prawie informatycznym. Angażował się w działalność akademicką; był opiekunem Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS. Uczestniczył w ponad 60 konferencjach naukowych, będąc autorem ponad 200 publikacji naukowych.

Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej, angażował się w działalność wydawniczą, będąc oprócz Rady Naukowej naszego tytułu, także Członkiem Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma "Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej" oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Studia Iuridica Lublinensia". Kierował studiami podyplomowymi "Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej, prowadzonymi w UMCS". Pomysłodawca i założyciel, a także późniejszy Członek i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Byłeś z Nami, odszedłeś tak nagle,
Chowając na zawsze się w marzeń zwierciadle,
Naukowych, ludzkich, znanych, nieznanych,
Radosnych, smutnych i tych podziwianych.


Bywała euforia, bywały smutki,
Bywał też zawód, często niekrótki,
Inicjatyw wiele, pomysłów w bród,
Och jakże wtedy, smakował trud!

Na końcu jednak każdej z tych dróg,
Czekała nagroda ? poznania cud.

Per Aspera ad Astra, niech to przesłanie,

Okładką życia od dziś się stanie.


In Memoriam Ś.P. Kolegi Grzegorza Kozieła, Lublin 2023

 

 

 

Ukazał się dziesiąty tom "Prawa i Polityki"

Niniejszym oddajemy Czytelnikom dziesiąty numer naszego Czasopisma, zawierający artykuły poświęcone zagadnieniom oceny ewolucji ustroju Polski w związku z setną rocznicą uchwalenia Konstytucji marcowej z 1921 r., jak również aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem instytucji publicznych w Polsce i Irlandii. Autorzy reprezentują różne dyscyplina naukowe (prawo, politologia) oraz różne ośrodki akademickie (UMCS, UŁ, UW, SWS w Kielcach, WSSMiKS w Chełmie), a także OIRP w Lublinie.

Część merytoryczna Czasopisma jest poprzedzona wspomnieniem o prof. Wiesławie Skrzydle (1929-2021), wybitnym specjaliście prawa konstytucyjnego, rektorze i prorektorze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  oraz wieloletnim kierowniku Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować Pana Profesora, zwłaszcza z uwagi na jego pomoc udzielaną niektórym Członkom Kolegium Redakcyjnego Czasopisma w ich pracy zawodowej, a także za wszelkie wsparcie udzielone inicjatywie powołania Czasopisma, w tym za pełnienie funkcji recenzenta merytorycznego.
 

Zaproszenie do składania tekstów do nowego numeru "Prawa i Polityki"

Uprzejmie zapraszamy do zgłaszania artykułów do kolejnego numeru Czasopisma. Głównym tematem numeru będą obchodzone niedawno okrągłe rocznice - zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę, podpisania traktatu wersalskiego oraz zbliżającą się setną rocznica uchwalenia konstytucji marcowej. Zachęcamy zatem do nadsyłania tekstów dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych, prawa i polityki w II RP i innych państwach europejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak również analizujących przepisy konstytucji marcowej z perspektywy współczesnej oraz ich wpływu na kolejne polskie ustawy zasadnicze. Tematyka jest zatem szeroka - zapraszamy! Na teksty czekamy do końca lutego 2021.

 

 

Ukazał się dziewiąty tom "Prawa i Polityki"

Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym ukazał się najnowszy, dziewiąty tom "Prawa i Polityki".

Bieżące wydanie periodyku ma swój temat przewodni, jakim jest dziesięciolecie Naszego Czasopisma. W jego ramach przygotowane zostały artykuły dotyczące historii czasopisma oraz aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Druga część numeru stanowi zbiór artykułów i szkiców niezwiązanych z głównym tematem wydania, które dotyczą wybranych problemów z zakresu ustrojów państw współczesnych, prawa administracyjnego i rodzinnego oraz politologii. Na trzecią składają się natomiast dwie recenzje i sprawozdanie.

Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie (UMCS, WSPiA w Lublinie, UW, UR, UwB, Bydgoska Szkoła Wyższa), a także są pracownikami organów wymiaru sprawiedliwości.
 

Nowa książka dr. Michała Wallnera z kolegium redakcyjnego naszego czasopisma

23 czerwca br. nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się nowa książka dr. Michała Wallnera z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS, wieloletniego redaktora naczelnego "Prawa i Polityki". Monografia pt. "System rządów Irlandii. Rzecz o podziale władzy w systemie parlamentarno-gabinetowym" jest poprawioną, rozszerzoną i zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej, za którą M. Wallner otrzymał wyróżnienie w konkursie Zarządu Głównego PTNP na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2014 roku.

Recenzję wydawniczą książki przygotował prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski, wybitny znawca ustroju Irlandii. Profesor Konarski w następujących słowach ocenił książkę: 

"Praca stanowi przemyślany pod względem merytorycznym, ale i narracyjnym (wysoka kultura słowa) wkład w badania nad ustrojem politycznym Irlandii ze strony młodego wiekiem Autora. Poruszone w pracy zagadnienia udowadniają Jego oczytanie oraz umiejętność zarówno analitycznego, jak i syntetycznego myślenia. Stwarza to asumpt ku przekonaniu, że liczba osób poważnie zainteresowanych tym państwem zwiększyła się o zdeklarowanego w swych naukowych preferencjach badacza. (...)

Praca jest logicznie skonstruowana i merytorycznie interesująca. Posiada walory poznawcze i analityczne, co jest tym bardziej istotne, że wśród prac badaczy polskich w dyscyplinie nauka o polityce i administracji wciąż nie ma wielu pozycji ujmujących problematykę współczesnego systemu rządów w Irlandii. Trzeba podkreślić, że Autor zna dorobek naukowców, którzy od lat zajmują się podobną tematyką mając zarazem ambicję wniesienia tu swojego wkładu (...)"
.

 

 

Ukazał się ósmy tom "Prawa i Polityki"

Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym ukazał się najnowszy, ósmy tom "Prawa i Polityki".

Numer zawiera dwanaście artykułów, poświęconych zagadnieniom ewolucji ustroju Polski oraz Wielkiej Brytanii, aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem instytucji publicznych w Polsce, rozwoju myśli politycznej i relacji międzynarodowych.

Autorzy reprezentują kilka dyscyplin naukowych (prawo, nauki o polityce, historia) i różne ośrodki akademickie (UMCS, UMK, UR, UKW, UTH), a także są pracownikami organów wymiaru sprawiedliwości i członkami organizacji społecznych. Ponadto w numerze zostały zamieszczone dwa artykuły autorów zagranicznych - z Ukrainy oraz Wietnamu.
 

Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego "Prawa i Polityki"

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego "Prawa i Polityki". Nowym redaktorem naczelnym został dr Marek Woźnicki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dr Marek Woźnicki jest absolwentem prawa (2009) i historii (2012) na UMCS w Lublinie oraz prawa kanonicznego (2014) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył także aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (2010). W latach 2011-2015 był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Od 2012 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS. Doktorat z nauk prawnych obronił w 2017 roku.

 

 

Zmarł prof. dr hab. Henryk Cioch - członek Rady Naukowej "Prawa i Polityki"

Z żalem informujemy, że w dniu 20 grudnia 2017 r. zmarł prof. dr hab. Henryk Cioch, członek Rady Naukowej naszego czasopisma; wybitny prawnik, nauczyciel akademicki lubelskich uniwersytetów: KUL i UMCS, członek Narodowej Rady Rozwoju, senator VIII kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 28 grudnia 2017 r. w Lublinie. O godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza Św. Żałobna w Archikatedrze Lubelskiej, po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Requiescant in pace

 

 

"Prawo i Polityka" ze wskaźnikiem Index Copernicus International Journals Master List

Uprzejmie informujemy, że w ramach nowej oceny Index Copernicus International Journals Master List nasze czasopismo uzyskało wskaźnik ICV 42,6. Paszport "Prawa i Polityki" znajduje się tutaj.

Natomiast szczegółowe informacje na temat Index Copernicus International są dostępne tutaj.

 

 

"Prawo i Polityka" w Central and Eastern European Online Library

Redakcja czasopisma "Prawo i Polityka" podpisała umowę na udostępnianie treści poszczególnych numerów periodyku w bazie naukowej Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Baza ta jest jednym z największych repozytoriów naukowych specjalizujących się w publikacjach o tematyce społecznej i ukazujących się na obszarze szeroko pojętej Europy Środkowej i Wschodniej. Z platformy CEEOL korzysta ponad 25 tys. użytkowników indywidualnych oraz wiele instytucji (m.in. Uniwersytet Harvarda, London School of Economics czy Central European University w Budapeszcie). CEEOL koncentruje się na katalogowaniu przede wszystkim publikacji naukowych. Obecnie posiada zarejestrowanych ponad 900 wydawców, ponad 1650 czasopism oraz 1400 ebooków z Europy Środkowej i Wschodniej. Główna siedziba CEEOL znajduje się we Frankfurcie nad Menem.

 

 

Ukazał się siódmy tom "Prawa i Polityki"

Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym ukazał się najnowszy, siódmy tom "Prawa i Polityki".

Teksty pochodzą od autorów z następujących ośrodków nauki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet w Białymstoku..

Tradycyjnie już zachęcamy Państwa do włączenia się w poczet prenumeratorów "Prawa i Polityki" - jest to wciąż najszybsza i najwygodniejsza opcja śledzenia tekstów wydawanych nakładem wydawnictwa. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że niezależnie od wybranej opcji prenumeraty koszt przesyłki jest ujęty w cenie prenumeraty. Zapraszamy do lektury!

 

"Prawo i Polityka" patronem ogólnopolskiej konferencji naukowej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2017 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie". Jej organizatorem była Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zaś w komitecie konferencji znaleźli się przedstawiciele "Prawa i Polityki": dr hab. Grzegorz Kozieł i dr Artur Kokoszkiewicz. Patronatu konferencji, oprócz naszego czasopisma udzielili m.in. Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin.

Po części oficjalnej, podczas której wystąpili zaproszeni goście i przedstawiciele patronów, nastąpiła część merytoryczna. Składała się z trzech paneli naukowych, w których wystąpiło łącznie 22 naukowców ze środowisk akademickich całej Polski. Każdy panel został zakończony podsumowaniem i dyskusją występujących ze zgromadzonymi w sali konferencyjnej.

Na zakończenie konferencji został wygłoszony wykład profesora Angelo Viglianisi Ferraro z Uniwersytetu Śródziemnomorskiego we Włoszech pt. "Administrative Protection of Consumers".

 

 

Poszerzenie składu Rady Naukowej "Prawa i Polityki"

Z radością informujemy, że do Rady Naukowej "Prawa i Polityki" dołączyli: prof. Rastislav Kazanský (Słowacja), dr hab. Grzegorz Kozieł (z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS), prof. Stanislav Križovský (Słowacja) oraz prof. Vasyl Zaplatynskyi (Ukraina). Poniżej prezentujemy informacje biograficzne na ich temat.

Rastislav Kazanský - doktor habilitowany, kierownik Katedry Badań nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja); specjalności: stosunki międzynarodowe, geopolityka, konflikty zbrojne.

Grzegorz Kozieł - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, radca prawny; specjalności: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo spółek.

Stanislav Križovský - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach (Słowacja), dyrektor Instytutu Zarządzania Bezpieczeństwem na tejże uczelni; specjalności: teoria bezpieczeństwa, zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Vasyl Zaplatynskyi - profesor doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, docent w Narodowym Uniwersytecie Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy (Kijów); specjalności: teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, bezpieczeństwo ekologiczne.

 

 

Szósty tom "Prawa i Polityki" już dostępny również w Internecie

Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym ukazał się najnowszy, szósty tom "Prawa i Polityki".

Znalazły się w nim teksty autorów związanych z nastepującymi ośrodkami nauki: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.

Tradycyjnie już zachęcamy Państwa do włączenia się w poczet prenumeratorów "Prawa i Polityki" - jest to wciąż najszybsza i najwygodniejsza opcja śledzenia tekstów wydawanych nakładem wydawnictwa. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że niezależnie od wybranej opcji prenumeraty koszt przesyłki jest ujęty w cenie prenumeraty. Zapraszamy do lektury!

 

Współpraca z CEJSH - bibliograficzną bazą czasopism humanistycznych i społecznych

Uprzejmie informujemy, że "Prawo i Polityka" nawiązało współpracę z The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). CEJSH jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych, powstałą w 2004 r. jako wspólne przedsięwzięcie akademii nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej. Najważniejszym celem CEJSH jest upowszechnianie publikacji naukowych, które ze względu na barierę językową są niedostatecznie znane w środowisku naukowym.

CEJSH współpracuje z czasopismami z dziedziny humanistyki i nauk społecznych ukazującymi się w Europie Środkowej i Wschodniej.

Baza współdziała z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW), promując idee Otwartego Dostępu (open access) i współtworząc największe w Polsce cyfrowe zasoby wiedzy.

Od 2011 r. CEJSH znajduje się na liście baz referencyjnych dla czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych uwzględnianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas ewaluacji krajowych czasopism naukowych.

Na podstawie zawartej umowy "Prawo i Polityka" będzie - począwszy od najbliższego wydania - przekazywać ICM UW wszystkie publikacje zawarte w czasopiśmie.

 

 

Profesor Pablo Nuevo López w składzie Rady Naukowej "Prawa i Polityki"

Z radością informujemy, że do Rady Naukowej "Prawa i Polityki" dołączył prof. Pablo Nuevo López z Uniwersytetu Abat Oliba w Barcelonie.

Pablo Nuevo López jest profesorem prawa konstytucyjnego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Papieskim Comillas w Madrycie, natomiast doktorat z prawa uzyskał na Uniwersytecie San Pablo w Madrycie na podstawie rozprawy "Pluralizm polityczny i prawa edukacyjne". Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu praw podstawowych w społeczeństwach pluralistycznych oraz konstytucyjnej teorii państwa. Realizował pobyty badawcze w Stanach Zjednoczonych, Niemczech oraz we Włoszech.
 

"Prawo i Polityka" ponownie umacnia swoją pozycję w wykazie czasopism punktowanych MNiSW

Miło jest nam poinformować, że - zgodnie z informacją na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i liczby punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach - "Prawo i Polityka" wzmocniło swoją pozycję wśród tzw. czasopism punktowanych. Naszemu wydawnictwu przyznano w tym roku 4 punkty.

 

Prawo i Polityka ze wskaźnikiem Index Copernicus Value

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie nam wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) w wysokości 39.24 pkt. Paszport "Prawa i Polityki" znajduje się tutaj. Na ocenę ICV składają się obecnie dwa komponenty:

  • jakość czasopisma naukowego,
  • siła oddziaływania czasopisma naukowego.

Index Copernicus International (ICI) to międzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi.

 

 

Redaktor naczelny "Prawa i Polityki" z wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że - zgodnie z komunikatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych - redaktor naczelny "Prawa i Polityki" - dr Michał Wallner - otrzymał jedno z dwóch przyznanych wyróżnień w konkursie PTNP na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2014 r.

Dr Michał Wallner otrzymał wyróżnienie za pracę pt. "System rządów Irlandii a zasada podziału władzy". Promotorem tej pracy był prof. dr hab. Marek Żmigrodzki.

Konkurs PTNP wygrał dr Adam Kirpsza za pracę pt. "Procesy podejmowania decyzji w UE z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego" (promotor: prof. dr hab. Janusz Węc).

Wyróżnienie zostało przyznano również dr Iwonie Reichardt za pracę pt. "Wykorzystanie badań ewaluacyjnych w procesach podejmowania decyzji politycznych" (promotor: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer).

 

 

Piąty tom "Prawa i Polityki" dostępny już w Internecie!

Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym ukazał się najnowszy, piąty tom "Prawa i Polityki". Znalazły się w nim teksty autorów związanych z następującymi ośrodkami nauki: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Nauk Prawnych PAN, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, PWSZ im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu,  Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Lwowska, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tradycyjnie już zachęcamy Państwa do włączenia się w poczet prenumeratorów "Prawa i Polityki" - jest to wciąż najszybsza i najwygodniejsza opcja śledzenia tekstów wydawanych nakładem wydawnictwa. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że niezależnie od wybranej opcji prenumeraty koszt przesyłki jest ujęty w cenie prenumeraty. Zapraszamy do lektury!

 

"Prawo i Polityka" umacnia swoją pozycję w wykazie czasopism punktowanych MNiSW

Niezmiernie miło nam poinformować, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach "Prawo i Polityka" wzmocniło swoją pozycję wśród tzw. czasopism punktowanych - obecnie nasze wydawnictwo ma już 3 punkty.

 

Najnowszy tom "Prawa i Polityki" dostępny już także w Internecie!

Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym ukazał się najnowszy, czwarty tom "Prawa i Polityki". Znalazły się w nim teksty autorów z następujących instytucji naukowych i badawczych: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Tradycyjnie już zachęcamy Państwa do włączenia się w poczet prenumeratorów "Prawa i Polityki" - jest to wciąż najszybsza i najwygodniejsza opcja śledzenia tekstów wydawanych nakładem wydawnictwa. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że niezależnie od wybranej opcji prenumeraty koszt przesyłki jest ujęty w cenie prenumeraty. Zapraszamy do lektury!

 

Modyfikacja składu Rady Naukowej "Prawa i Polityki"

Redakcja czasopisma "Prawo i Polityka" uprzejmie informuje, że Pan prof. dr hab. Edward Olszewski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Naukowej naszego czasopisma w związku z zakończeniem pracy na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i przejściem na emeryturę.

Pan Profesor podziękował naszej redakcji za współpracę, życząc dalszych sukcesów. Natomiast redaktor naczelny "Prawa i Polityki" - Michał Wallner - podziękował Panu Profesorowi za członkostwo w Radzie Naukowej naszego wydawnictwa, które trwało od samego początku funkcjonowania tego organu.

 

 

"Prawo i Polityka" w wykazie czasopism punktowanych MNiSW

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877), Minister ogłasza, nie rzadziej niż raz w roku, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Uwzględniając powyższe, niezmiernie miło nam poinformować, że zgodnie ze wskazanym wyżej Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, nasze czasopismo naukowe - "Prawo i Polityka" - zostało włączone w poczet czasopism punktowanych.

 

 

Profesor María Elvira Méndez Pinedo w składzie Rady Naukowej "Prawa i Polityki"

Miło nam poinformować, że do Rady Naukowej "Prawa i Polityki" dołączyła prof. dr María Elvira Méndez Pinedo z Wydziału Prawa Uniwersytetu Islandzkiego.

Profesor Pinedo jest prawnikiem, specjalistką w zakresie prawa Unii Europejskiej. Aktualnie jest zawodowo związana z Uniwersytetem Islandzkim (Háskóli Íslands). Wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Zdrowia Islandii, a także w Komisji Europejskiej. Studiowała na Universidad Complutense de Madrid, Université Paris II, University of the Pacific w Sacramento (USA) oraz na Universidad de Alcalá w Madrycie.

 

Zaproszenie do współtworzenia kolejnego wydania "Prawa i Polityki"

Redakcja czasopisma naukowego "Prawo i Polityka" serdecznie zaprasza do współtworzenia czwartego tomu periodyku. Szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych dotyczących nadsyłanych tekstów, systemu ich weryfikacji i oceny oraz pozostałych aspektów związanych z publikacją w naszym wydawnictwie znajdują się w zakładce "Informacje dla autorów". Redakcja przyjmuje teksty do dnia 31 maja br.

Korzystając z okazji, pragniemy odnotować, że w trosce o najwyższą jakość publikowanych tomów nasza redakcja rozpoczęła wdrażanie procedur zabezpieczających przed zjawiskami "ghostwriting" bądź "guest authorship". Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

 

 

Nowy numer "Prawa i Polityki" dostępny już także w Internecie!

Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym ukazał się najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka".

Bieżące wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numerów - swój temat przewodni: są nim najstarsze konstytucje świata. Druga część numeru stanowi zbiór artykułów i szkiców niezwiązanych z głównym tematem wydania. Na trzecią składają się natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

Korzystając z okazji, zachęcamy Państwa do włączenia się w poczet prenumeratorów "Prawa i Polityki" - jest to wciąż najszybsza i najwygodniejsza opcja śledzenia tekstów wydawanych nakładem naszego wydawnictwa. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę na ofertę promocyjną: w przypadku prenumeraty trzech kolejnych numerów koszty wysyłki w całości pokrywa Wydawca czasopisma. Zapraszamy do lektury!

 

Zaproszenie do współtworzenia trzeciego numeru "Prawa i Polityki"

Redakcja czasopisma "Prawo i Polityka" serdecznie zaprasza do współtworzenia trzeciego numeru periodyku. Szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych dotyczących nadsyłanych tekstów, systemu ich weryfikacji i oceny oraz pozostałych aspektów związanych z publikacją w naszym wydawnictwie znajdują się w zakładce "Informacje dla autorów". Redakcja przyjmuje teksty do dnia 31 marca br.

 

 

Ukazał się nowy numer czasopisma "Prawo i Polityka"

Uprzejmie informujemy, że ukazał się nowy, drugi numer "Prawa i Polityki". Wydanie to poświęcone jest w części specjalnej Republice Francuskiej.

Wśród autorów bieżącego numeru naszego czasopisma znaleźli się pracownicy naukowi, eksperci oraz analitycy czołowych ośrodków nauki w Polsce - Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz Instytutu Spraw Zagranicznych. Życzymy dobrej lektury!

W celu zapoznania się z całością treści niniejszego numeru i złożenia zamówienia uprzejmie zapraszamy Państwa do zakupu prenumeraty "Prawa i Polityki".

 

 

"Prawo i Polityka" teraz taniej, dostępne w prenumeracie bezpośrednio od Wydawcy!

W związku z napływającymi zapytaniami Czytelników i Instytucji dotyczącymi warunków prenumeraty "Prawa i Polityki" uprzejmie wyjaśniamy, że możliwości jej zamówienia zostały przedstawione w części strony internetowej zatytułowanej Opcje i warunki prenumeraty "Prawa i Polityki". Zwracamy w tym kontekście uwagę na nową, atrakcyjną opcję złożenia zamówienia na nasze pismo - prenumeratę trzech kolejnych numerów, w przypadku której koszty wysyłki w całości pokrywa Wydawca czasopisma.

 

 

"Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków prawnopodatkowych" - nowa publikacja Wydawnictwa EFP

Uprzejmie informujemy, że nakładem Wydawnictwa EFP - Wydawcy czasopisma naukowego "Prawo i Polityka" - ukazała się publikacja Artura Kokoszkiewicza pt. "Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków prawnopodatkowych".

Zgodnie z informacją Wydawcy, opracowanie ma być pomocne dla studentów kierunków prawnych, administracyjnych i ekonomicznych, a także dla początkujących praktyków prawa podatkowego. Przydatne może okazać się także dla przedsiębiorców rozważających prowadzenie działalności godpodarczej poza polskimi granicami.

Szersza informacja nt. publikacji znajduje się na stronach internetowych Wydawnictwa.

 

Wyniki konkursu dla doktorantów na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych

Uprzejmie informujemy, że ogłoszone zostały wyniki konkursu dla doktorantów na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych, nad którym patronat objęło czasopismo naukowe "Prawo i Polityka". 

I nagrodę otrzymał Pan Tomasz Ceran z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za esej pt. "Stosunki międzynarodowe 'ery pokryzysowej'. Kryzys gospodarczy lat 2007-2009 i jego implikacje dla polityki i ekonomii światowej", II nagrodę otrzymała Pani Lucyna Osińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś III nagrodę - Pani Olga Nadskakuła z Uniwersytetu Łódzkiego; w obydwu przypadkach za eseje zatytułowane "20 lat polskiej polityki wschodniej - sukces mimo porażek?".

 

 

Objęcie patronatem konkursu dla doktorantów na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych

Miło nam jest poinformować, że czasopismo "Prawo i Polityka" objęło patronatem organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego ogólnopolski konkurs dla doktorantów polskich uczelni na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych.
W skład jury konkursu weszli m.in. prof. Witold Małachowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Bogdan Góralczyk (Uniwersytet Warszawski), prof. Stanisław Konopacki (Uniwersytet Łódzki) i Krzysztof Soloch (Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych).
 

Patronat merytoryczny konkursu objęły: Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Termin nadsyłania prac: 15 marca 2010 r. 

 

 

Ukazał się pierwszy numer czasopisma "Prawo i Polityka"

Niezmiernie miło nam poinformować, że ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka". Wydanie inauguracyjne poświęcone jest w części specjalnej Unii Lubelskiej oraz współczesnej Litwie.

Otwiera je słowo wstępne Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Egidijusa Meilunasa . Grono autorów reprezentuje czołowe polskie ośrodki naukowe: Polską Akademię Nauk oraz uniwersytety - Warszawski, Łódzki, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Śląski w Katowicach, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  W numerze znalazły się m.in. teksty prof. zw. dr. hab. Czesława Mojsiewicza, prof. zw. dr. hab. Romana Tokarczyka, prof. zw. dr. hab. Jacka Wodza, prof. nadzw. dr. hab. Jolanty Bryły, prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Gałganka, prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Zakrzewskiego oraz prof. nadzw. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego. Zachęcamy do lektury!

alt