Archiwum

Prawo i Polityka, nr 1 (2) 2010

 

 alt              

SPIS RZECZY

alt

Dr Izolda Bokszczanin, Pozycja ustrojowa rządu w V Republice w świetle reformy konstytucyjnej z 2008 r.

alt

Dr Ewa Popławska, Orzeczenie francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony

alt

Dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska, Odpowiedzialność prezydenta V Republiki Francuskiej

alt

Dr Robert Pyka, Kumulowanie mandatów przedstawicielskich jako specyfika francuskiego systemu politycznego

alt

Prof. dr hab. Roman Tokarczyk, Polityka i prawo we współczesnej francuskiej myśli politycznej (zagadnienia wybrane)

alt

Dr Anna Rycman, Od majestatu do wodewilu: Charles de Gaulle i Nicolas Sarkozy jako aktorzy roli Prezydenta V Republiki Francuskiej

alt

Dr Piotr Bożym, Geneza urzędu prezydenta w V Republice i sposób jego wyboru

alt

Dr Andrzej Szeptycki, Prawnomiędzynarodowy status i polityka zagraniczna Monako

alt

Marcin Rulka, Okręgi wyborcze a zasady proporcjonalności i równości prawa wyborczego

alt

Piotr Marczewski, Ewolucja niemieckiego systemu partyjnego na tle uwarunkowań postaw społecznych. Ku koalicji rządowej chadeków z "zielonymi"?

alt

Prof. dr hab. Adam Gwiazda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Kurcząca się podaż ropy naftowej jako zagrożenie dla ładu światowego

alt 

Dr Tadeusz Branecki, Organizacja i zasady działania Sądu Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej

alt 

Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne,pod red. Wojciecha Modzelewskiego, wyd. INP UWM w Olsztynie, Olsztyn 2009, ss. 203 (Krystyna Gomółka)

alt

Krzysztof Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009, ss. 209 (Michał Łuszczuk)

alt 

Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji. Prace wybrane, pod red. Ewy Gdulewicz, wyd. UMCS, Lublin 2009, ss. 318 (Michał Kozera)