Idea czasopisma

Idea wydawania czasopisma naukowego zrodziła się w 2008 roku. Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli absolwenci prawa i nauk politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nowo powstały periodyk zatytułowano "Prawo i Polityka". Profil wydawnictwa można określić jako politologiczno-publicznoprawny, co wyznaczają następujące subdyscypliny prawa i politologii:

  • z obszaru prawa: prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo finansowe (bankowe, budżetowe, celne, podatkowe),
  • z obszaru politologii: teoria polityki, ruchy polityczne, doktryny polityczne i prawne, systemy polityczne (w tym system polityczny RP), systemy partyjne, integracja europejska, administracja publiczna, stosunki międzynarodowe, najnowsza historia polityczna, marketing polityczny.

Rocznik jest otwarty dla samodzielnych i młodszych pracowników nauki oraz wybitnych doktorantów i studentów na kierunkach Prawo, Administracja, Politologia i Stosunki Międzynarodowe. Szansę na opublikowanie swoich tekstów mają również doktoranci i studenci innych kierunków, zwłaszcza zaś Historii, Ekonomii, Socjologii, Filozofii, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa. Ponadto autorami tekstów mogą być także praktycy  - w szczególności przedstawiciele zawodów prawniczych oraz urzędnicy administracji publicznej, doradcy i eksperci sejmowi.

Podstawowymi warunkami opublikowania tekstu są:

  • jego wysoki poziom merytoryczny,
  • naukowy charakter,
  • oraz zgodność z profilem tematycznym czasopisma.

Periodyk adresowany jest m.in. do pracowników naukowych, studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz nauk społecznych, przedstawicieli zawodów prawniczych i politologicznych, ekspertów administracji publicznej, ale też do wszystkich tych, którzy interesują się szeroko pojmowanymi prawem i polityką.

Czasopismo ma na celu umożliwienie samorealizacji naukowej, zwłaszcza młodych naukowców oraz integrację środowiska prawników i politologów z całej Polski.

Nakład periodyku jest kolportowany do ośrodków akademickich całej Polski - bibliotek uniwersyteckich oraz bibliotek wydziałowych wydziałów prawa i nauk politycznych. Pismo jest także dostarczane do bibliotek innych instytucji użyteczności publicznej. Ponadto czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

Jako że "Prawo i Polityka" jest czasopismem naukowym, prowadzi ono swoją działalność w zgodzie z zasadą neutralności w kwestiach polityczno-światopoglądowych.

***

Opcje i warunki prenumeraty "Prawa i Polityki"

***

Fundacja Niepodległości wydająca periodyk "Prawo i Polityka" jest organizacją typu non-profit.


Część nakładu jest kolportowana do zainteresowanych środowisk nieodpłatnie, zaś źródło finansowania stanowią środki przekazywane przez naszych partnerów i sponsorów.


Mając na uwadze specyficzny charakter naszego wydawnictwa, na obecnym etapie jego rozwoju i działalności nie przewidujemy honorarium dla autorów.