Informację dla autorów

Rocznik "Prawo i Polityka" posiada profil naukowy, co oznacza m.in., że redakcja przyjmuje artykuły opatrzone przypisami i streszczeniem w języku obcym. Możliwa jest także publikacja całego tekstu w języku obcym. Wszystkie artykuły są recenzowane przez samodzielnych pracowników nauki - członków Rady Naukowej rocznika lub recenzentów zewnętrznych. W periodyku "Prawo i Polityka" mogą ukazywać się artykuły naukowe, glosy, recenzje, sprawozdania i polemiki (np. z aktualnymi wydarzeniami, czy publikacjami).

Wymogi formalne dotyczące nadsyłanych tekstów:

 • Składając do publikacji artykuł naukowy, każdy autor zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenia.
 • Zalecana objętość artykułu naukowego: około 20 stron, zalecana objętość glos: około 10 stron, zalecana objętość innych tekstów (recenzje, sprawozdania, polemiki): około 5 stron.
 • Czcionka: Times New Roman.
 • Wielkość czcionki: 12.
 • Odstęp między wierszami (interlinia): półtora wiersza.
 • Do artykułu naukowego należy dołączyć streszczenie w języku obcym oraz wykaz wykorzystanej w tekście literatury. "Słowa kluczowe" w języku polskim i "Keywords" w angielskim (od 3 do 8) powinny oddawać istotę rozważań i odpowiadać kategoriom przyjętym w danym obszarze badawczym.
 • Tekst powinien być napisany w wersji elektronicznej i zapisany w formacie ".doc" lub ".docx".
 • Plik powinien zostać wysłany na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. redaktora naczelnego "Prawa i Polityki" - dr. Marka Woźnickiego.
 • Praca powinna być wysłana jako załącznik i musi zawierać w nazwie pliku nazwisko i imię autora oraz tytuł pracy. Te same dane należy zawrzeć w tytule e-maila. W przypadku recenzji po tytule książki należy dodać skrót rec poprzedzony podkreślnikiem - np. tytuł recenzowanej książki_rec.
 • W przypadku recenzji należy podać imię i nazwisko autora recenzowanej pozycji, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz całkowitą liczbę stron recenzowanej pozycji.
 • W przypadku glos należy podać tezę glosowanego orzeczenia oraz miejsce publikacji. W przypadku, gdy orzeczenie jest niepublikowane lub teza została sformułowana przez autora glosy, należy to wyraźnie zaznaczyć.
 • W tekście nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.
 • Tabele i wykresy można zamieścić w tekście, gdy jest to rzeczywiście niezbędne.
 • Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów. Cytat w cytacie zaznacza się kursywą. Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism.
 • Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów oraz wyrażenia obcojęzyczne.
 • Nazwy miesięcy należy zapisywać słownie, np. 25 października 2008 roku, w październiku 2008 roku; (podajemy więc pełną nazwę miesiąca).
 • W przypadku podawania w tekście po raz pierwszy nazwy organizacji lub instytucji, należy podać jej pełną nazwę, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych.
 • W przypadku podawania w tekście po raz pierwszy osoby, należy posługiwać się jej pełnym imieniem, np. Lech Kaczyński.
 • Nazwy własne należy podawać w języku polskim, np. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki.
 • Nie należy odmieniać skrótowców (błędny jest zapis typu PiS-u, PSL-u);
 • Nazwy dekad należy zapisywać słownie, np. w latach osiemdziesiątych;
 • Pauzy należy stosować bez spacji, np. 1945-1989;
 • Przypisy należy umieszczać na dole strony. Należy je numerować kolejno jednym ciągiem. Odsyłacze do przypisów należy umieszczać przed znakiem przestankowym.
 • Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie według normy PN-ISO 9:2000.

Zasady tworzenia przypisów:

 • Zamieszczane w przypisach prace należy podawać w pełnym zapisie bibliograficznym: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła (kursywą), przecinek, miejsce i rok wydania, przecinek, numer strony, do którego przypis odsyła, kropka. Np.: L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2002, s. 18.
 • Nie należy podawać wydawnictw; wydawnictwo należy podać tylko w przypadku recenzji.
 • W przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok, numer czasopisma, stronę(-y). Np.: M. Zaborowski, Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód, ,,Sprawy Międzynarodowe" 1998, nr 4, s. 80.
 • Z Internetu: autor, tytuł (jeśli nie ma, należy go nadać), dokładny adres ze ścieżki, odczyt z dn. dd.mm.rrrr; Np.: C. Nowak, Irlandia odrzuciła traktat, http://www.psz.pl/content/view/3775, odczyt z dn. 12.09.2005.
 • W przypadku prac zbiorowych: autor rozdziału/artykułu, tytuł rozdziału/artykułu (kursywą), tytuł pracy zbiorowej (kursywą), redaktor pracy zbiorowej, miejsce wydania, rok wydania, strona. Np. A. Przyborowska-Klimczak, Prawne aspekty procesu integracji europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 77.
 • Odwołanie się do innej strony źródła przywołanego w poprzedzającym przypisie: Tamże, s. 76.
 • Odwołanie się do tej samej strony źródła z poprzedzającego przypisu: Tamże.
 • Skrócona wersja przypisu stosowana w przypadku cytowania źródła, które pojawiło się już we wcześniejszych przypisach: L. Antonowicz, dz. cyt., s. 12.

 

PROCES RECENZJI W PERIODYKU NAUKOWYM "PRAWO I POLITYKA"

Redakcja "Prawa i Polityki" przykłada dużą wagę do poziomu merytorycznego przedkładanych tekstów. Zasadą jest wielostronny i wielopoziomowy system kontroli nadsyłanych do druku materiałów.

Pierwszy poziom weryfikacji obejmuje teksty studentów i doktorantów. Student lub doktorant zobowiązany jest dołączyć do przesyłanych materiałów pozytywną opinię promotora pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, rekomendującą opublikowanie danego tekstu.

Drugi poziom weryfikacji (ocena formalna) tekstów następuje na etapie przyjmowania ich do redakcji. Każdy tekst otrzymuje unikalny, czterocyfrowy kod szyfrujący. Od tej pory tekst podlegający dalszym recenzjom będzie identyfikowalny tylko dzięki temu kodowi, zaś recenzenci nie będą mieli wiedzy na temat tożsamości autora. Artykuły niespełniające minimalnych standardów merytorycznych i technicznych nie są przyjmowane. Ocen formalnych dokonują członkowie Kolegium Redakcyjnego (każdy tekst jest weryfikowany przez dwóch członków Kolegium). Ocenie formalnej podlegają wszystkie rodzaje materiałów kierowanych do publikacji.

Trzecim poziomem weryfikacji tekstów jest ocena merytoryczna dokonywana przez dwóch niezależnych recenzentów powoływanych spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review). Recenzenci wypełniają formularz recenzji dostępny na naszej stronie internetowej. Pozytywna opinia obu recenzentów jest warunkiem dopuszczenia artykułu do publikacji w "Prawie i Polityce".

Ostatnim, czwartym poziomem weryfikacji tekstów jest ich omówienie podczas spotkań plenarnych Rady Naukowej "Prawa i Polityki".

Ostateczną decyzję o skierowaniu danego tekstu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.

***

Fundacja Niepodległości wydająca periodyk "Prawo i Polityka" jest organizacją typu non-profit.


Część nakładu jest kolportowana do zainteresowanych środowisk nieodpłatnie, zaś źródło finansowania stanowią środki przekazywane przez naszych partnerów i sponsorów.


Mając na uwadze specyficzny charakter naszego wydawnictwa, na obecnym etapie jego rozwoju i działalności nie przewidujemy honorarium dla autorów.

***

Zapora ghostwriting oraz guest authorship

 1. Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy autor publikacji nie ujawnia udziału osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji. Z "guest authorship" mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby w przygotowaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ona wymieniana jako autor/współautor publikacji.
 2. "Ghostwriting" oraz "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki takich praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem o nich odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, itp.).
 3. Autorzy publikacji zobowiązani są do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor zgłaszający manuskrypt ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji przekazanych redakcji.
 4. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie finansowym instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 5. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane przez redakcję.