Archiwum

Prawo i Polityka, Tom 11/2023

 

alt

alt

Prawo i Polityka, tom 11/2023

 

SPIS TREŚCI:


Artykuły

mgr Jakub Chruściel, Uniwersytet Rzeszowski
Nadrzędność Konstytucji RP względem prawa unijnego

dr Marek Woźnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wybrane problemy związane z przestrzeganiem zasady autonomii i niezależności
oraz wzajemnego współdziałania państwa oraz kościołów i innych związków
wyznaniowych w Polsce w kontekście ograniczeń wolności uzewnętrzniania religii
w związku z pandemią COVID-19


kpt. dr Mariusz Domżalski, 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych
Przyczyny obligatoryjnego rozwiązania stosunku służbowego
w wybranych służbach mundurowych


Emilia Maćkowiak, Uniwersytet Wrocławski
Wolność słowa a problem tzw. efektu mrożącego

dr Artur Kokoszkiewicz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie
mgr Marta Korbus, Centrum Usług Wspólnych w Piaskach
Wybrane problemy finansowania zadań publicznych w zakresie oświaty


dr Wojciech Mojski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Problem kontroli sądowoadministracyjnej aktów urzędowych Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących powoływania sędziów